Lek

"Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur"

                                                                           Rammeplan for barnehagen

Det som skiller leken fra andre aktiviteter, er at den er indremotivert. Leken er først og fremst knyttet til en opplevelse av at noe er morsomt og fylt av glede, og noe barn føler lyst til å gjøre av egen fri vilje. Barn tenker ikke på at “nå lærer jeg noe, nå er jeg flink” eller lignende. Barn opplever at det har liten indre motstand, at de kan glemme seg selv og bare være tilstede i aktiviteten de holder på med. Dette gir en opplevelse av det som kalles “flyt”, som gir en sterk følelse av frihet og muligheter for utfoldelse.

Leken er også en aktivitet det går an å eksperimentere med. Det er mange ulike måter å utrykke seg på, og flere forskjellige måter å gjøre ting på. Barn går inn i en fantasiverden der alt er mulig og de kan være andre enn seg selv. I tillegg tilegner de seg nødvendig kunnskap om den verden det lever i, og bearbeider virkeligheten

Barnas frilek er ikke styrt av voksnes regler og forventninger til hvordan ting skal gjøres. Dette gir barna mulighet til å ha kontrollen selv, ta egne initiativ, og kunne følge egne impulser og ideer. Denne opplevelsen av indre styring, og selvkontroll er helt sentral i utviklingen av ens egen selvopplevelse.

Lek stimulerer alle sider ved barnets utvikling. Dette gjelder både språklig, sosial, emosjonell, kognitiv, moralsk og motorisk. Leken er også med på å utvikle kreativitet, problemløsningsevne og lærer barnet noe om hvordan verden fungerer både sosialt og fysisk.