Våre arbeidsdokument

Våre arbeidsdokumenter

Rammeplanen, utgitt av kunnskapsdepartementet, er en offentlig vedtatt læreplan som gjelder for alle barnehager i Norge. Rammeplanen er en forskrift til barnehageloven som gir barnehageansatte en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. 

Rammeplanen trekker frem viktige sider ved barnehagens verdigrunnlag, formål og innhold. Den vektlegger barns medvirkning, samarbeid mellom hjem og barnehage samt den pedagogiske virksomheten. Rammeplanen sier også noe om syv fagområder som barnehagehverdagen skal preges av. Dette tilsammen skal gi et variert og allsidig pedagogisk tilbud.

                                    

I følge ”Lov om barnehager” er alle barnehager pålagt å utarbeide en årsplan som skal inneholde elementer fra «Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver»

Nøste barnehage har en årsplan som gjelder for alle avdelingene og er et arbeidsdokument for hele personalet. 

Årsplan 2023-24         

Hver avdeling gir ut månedsplaner som gjelder spesifikk den avdelingen. De gir et innblikk i hva vi konkret skal jobbe med, og en evaluering av forrige periode.

I tillegg til rammplan og årsplan har vi en progresjonsplan som gjelder fra barnet starter i barnehagen til de begynner på skolen.

Progresjonsplan for Nøste Barnehage