Våre arbeidsdokument

Våre arbeidsdokumenter

I følge ”Lov om barnehager” er alle barnehager pålagt å utarbeide en årsplan som skal inneholde elementer fra «Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver»

Rammeplanen er utgitt av kunnskapsdepartementet og legger føringer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Den gir barnehageansatte en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen inneholder blant annet syv fagområder som barnehagehverdagen skal preges av, og gi et variert og allsidig pedagogisk tilbud.

Nøste barnehage har en årsplan som gjelder i perioden 2016 – 2020.                                                   

Hver avdeling utarbeider sin periodeplan på høsten.                                                                              

                             

Den bygger på barnehagens årsplan, og strekker seg over et barnehageår. Periodeplanen synliggjør det pedagogiske arbeidet, og er et arbeidsdokument for personalet.

I tillegg kommer det ut månedsplaner fra hver avdeling. De gir et innblikk i hva vi konkret skal jobbe med, og en evaluering av forrige periode.