Være sammen

«Være sammen» er et program som er utarbeidet for barn og voksne i barnehagen med fokus på relasjonsbygging og sosial kompetanse

Programmet er et allmennpedagogisk tiltak som hever kompetansen hos hele personalet i barnehagen, slik at kvaliteten i det daglige arbeidet med barna styrkes. Alle ansatte får et felles språk og felles teorigrunnlag å jobbe utfra.Tanken i «Være Sammen» er at ALT vi gjør i løpet av dagen skal bære preg av varme og grensesettende voksne. Hvordan vi leker sammen, hjelper hverandre, snakker sammen, takler konflikter og utfordringer. Vi skal også være tydelige voksne med fokus på respekt for barns medvirkning og tidlig innsats mot ekskludering, mobbing og utfordrende adferd.

Når arbeidet er implementert hos personalet retter vi fokuset mot barna. Det skal bidra til å skape et læringsmiljø i barnehagen, der barna får være med å påvirke sin egen hverdag og bli styrket i å ta ansvar for egne valg og handlinger. Barna skal bli trygge på seg selv, slik at de lærer seg å ta gode valg og samhandle med barn og voksne på en god måte. Vi ønsker at barna skal opparbeide seg mot til å si ifra, å leve nær sine håp og drømmer og å kjenne på ulike følelser som redsel, sinne, glede og tristhet.

Regnbueløven er en sentral verdibærer i «Være sammen»-programmet. Vi vil bl.a. bruke figurer, temabøker, fortellinger, samtalebilder og sanger fra «Være sammen» som virkemiddel i dette arbeidet.

Løveloven

«Kan du løveloven?
Jeg skal være meg, men gi plass til andre slik at de blir seg
Bry meg om en annen, hjelpe når jeg kan.
Slik blir livet bedre for barn i alle land.

Ser du en som plages? Det er ikke bra!
Alle må stå sammen om å si i fra.
Alle barn på jorden har den samme rett
Til å være trygge og til å være sett»