Omsorg

Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og nestekjærlighet. I barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for. Barnehagen skal aktivt legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet og mellom barna, som grunnlag for trivsel, glede og mestring                                                                    

                                                                      Rammeplanen for barnehagen

God omsorg kjennetegnes av nærhet, varme, innlevelse og vilje til samspill. Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet og komme til uttrykk når barn leker og lærer, i stell, måltider og påkledning. Omsorg har verdi i seg selv.

Voksne som bryr seg, har tid til å lytte, forstå, sette seg inn i situasjoner og ikke minst hjelpe er essensielt. Barn trenger nærhet og varme fra oss voksne for å få det beste ut av det de opplever og erfarer i barnehagen og bli i stand til å utforske og lære om verden omkring seg.

I barnehagen handler omsorgen om relasjoner mellom de voksne og barna, og om barnas omsorg for hverandre. Å gi barna mulighet til å gi hverandre og ta i mot omsorg, er grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse.

Godt foreldresamarbeid gir barna muligheten til å binde sammen to verdener, hjemmet og barnehagen. Vi ønsker at foreldrene er trygge på at vi bryr oss om deres barn, og at det blir godt tatt vare på.