Satsningsområder

Sosial kompetanse

"Sosial kompetanse er en forutsetnng for å fungere godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, kunnskap og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill."                                                                                        Rammeplan for barnehagen

Sosial kompetanse er kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør det mulig å etablere og opprettholde sosiale relasjoner. Det innebærer at barnet evner å ta andres perspektiv, vise omsorg, innordne seg i en gruppe og hevde seg selv på en rimelig måte. Dette krever at barnet klarer å balansere egne behov for tilfredsstillelse, samt hele gruppens behov for harmoni, turtaking og samspill.

De viktigste ferdighetene vi mennesker benytter i samhandling med hverandre er blant annet empati, samarbeidsferdigheter, selvkontroll og evne til konfliktløsning. Sosial kompetanse er ikke medfødt, og må oppøves og tilegnes i «det virkelige liv» gjennom lek og samspill med andre barn og voksne. Barn lærer seg også sosiale ferdigheter gjennom å bruke voksne som modell for hvordan de skal oppføre seg, knytte vennskap, samarbeide og vise andre respekt. Gjennom rollelek gjøres det verdifulle erfaringer i forhold til å ta andres perspektiv, og barnet evner etter hvert å se seg selv utenfra.

Språk

"Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i å kommuniserer, medvirke, lytte, forstå og skape mening"  

                                                                                                  Rammeplan for barnehagen

Et grunnleggende ønske for alle mennesker er å forstå og bli forstått. Det å lære språk er noe av det viktigste som skjer i et barns liv. Språk har stor betydning for den følelsesmessige, sosiale og intellektuelle utviklingen. Gjennom språket kommer barn inn i fellesskapet med andre mennesker og lærer om verden og seg selv.

Å lære språk tar tid. Det tar 5-7 år å utvikle et godt språk. Det er av stor betydning at vi starter så tidlig som mulig å stimulere barna til å bruke språket sitt aktivt. For å få til dette er det viktig at vi er voksne som er bevisste vår rolle som språkmodeller. Det viser seg at barn som kommer til skolen med et godt utviklet språk, har større utbytte av det språklige opplæringstilbudet.

En vesentlig del av det språklige samspillet i barnehagen er knyttet til den uformelle læringen i hverdagslivet, da spesielt med tanke på alle rutinesituasjonene og selvfølgelig leken.

Digitale verktøy

"Barnehagens digitale praksis skal bidra til barns lek, kreativitet og læring"                                                                                                                                                                   Rammeplan for barnehagen

Å beherske digitale verktøy er en viktig ferdighet i et moderne kunnskapssamfunn, og bruk av digitale verktøy er definert som en grunnleggende ferdighet i skolens læreplaner. I barnehagen innebærer det at personalet er i stand til å flytte fokus fra teknisk bruk av program til pedagogisk bruk av verktøy. Det kan supplere barnehagens arbeidsmåter, støtte barnas utvikling og læring og tilby nye uttrykksformer. Vi ønsker å bidra til å gi barna gode holdninger til bruk av digitale verktøy

Digitale verktøy skal være et nyttig og morsomt virkemiddel i det pedagogiske arbeidet i barnehagen, og motivere barn til økt læring. Vi ønsker å invitere barna til lek og utforskning på en annerledes og kreativ måte. Samtidig vil det vil det bidra til å utvikle sosialt samspill og språk hos barna, og være et viktig bidrag i et livslangt læringsperspektiv.