Være sammen

«Være sammen skal forbedre kvaliteten i barnehagen når det gjelder tidlig innsats, sosial kompetanse, håndtering av uønsket atferd og relasjonsbygging på alle nivåer».

Være Sammen er et allmennpedagogisk tiltak som vil heve kompetansen hos hele personalet i barnehagen, slik at kvaliteten i det daglige arbeidet med barna styrkes. Prosjektet tilrettelegger for både en økt teoretisk forståelse og bedre mestring av egen praksis. Dette innebærer arbeid med voksen rollen i barnehagen og sosial kompetanse hos barna. Det er fokus på empati, vennskap, problemløsning, mestring av sinne og følelser, og vi jobber ut ifra 5 kjerneelementer:

1. Tidlig innsats
2. Utfordrende adferd
3. Den autoritative voksne
4. Kommunikasjonsteori
5. Organisasjonsutvikling

Tanken i ”Være Sammen” er at ALT vi gjør i løpet av dagen skal bære preg av varme og grensesettende voksne. Hvordan vi leker sammen, hjelper hverandre, snakker sammen, takler konflikter og utfordringer. Vi voksne har altså en veldig sentral rolle i å være tilstede, og veilede barna der det trengs. Det er lov å være ulik, og det er viktig å godta hverandre for den man er.
 
 

S – Se andre og bli sett av andre                                                                                                       K – kjenne hvordan andre har det, og hvordan du har det selv
A – akseptere andre og akseptere seg selv                                                                                    T – tilgi andre tilgi seg selv, og vise tillit og inngi tillit hos andre                                                        T – være trygg og gjøre andre trygge